Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Het College van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen heeft per 1 februari 2021 dr. Leon van den Broeke benoemd tot buitengewoon hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht. Van den Broeke is sinds 2016 verbonden aan de TU als universitair hoofddocent en als directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum. Het hoogleraarschap omvat 0,4 fte. Daarnaast is hij parttime verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Het CvB is blij met de benoeming. Rector Roel Kuiper: ‘Kerkrecht is een vaste discipline aan een theologische universiteit en in de opleiding tot predikant. Met deze benoeming wordt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op hoog niveau mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk een verbreding op het oog. Het gaat om een theologische benadering van rechtsvragen in de context van religie en samenleving, zoals in de leeropdracht is aangegeven. Leon van den Broeke is iemand die dit bij uitstek kan.’

Leon van den Broeke: ‘Ik ben verheugd over de benoeming en over het in mij gestelde vertrouwen door zowel de academische als de kerkelijke gemeenschap. De benoeming stelt me nog beter in staat me in onderwijs, onderzoek en advisering te concentreren op rechtstheologische en kerkrechtelijke vraagstukken van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke organisaties. Daarbij denk ik aan kwesties rond godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan, de organisatie van kerken, religie en mensenrechten, vraagstukken rond recht en rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering’.

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt stemde in juni 2020 in met de vestiging van deze buitengewone leerstoel. De vorige hoogleraar die kerkrecht in zijn leeropdracht had, prof.dr. M. te Velde, ging in 2015 met emeritaat.

Het Centrum voor Religie en Recht is zeer verheugd met deze benoeming en feliciteert Leon van den Broeke van harte!

 

Bron: website Theologische Universiteit Kampen

Geloofsgemeenschappen en recht (1e druk) onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg is een boek uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers: ISBN 9789089749918

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken (in totaal circa 450 pagina’s) die geschreven zijn door vooraanstaande auteurs op het terrein van religie en recht. Naast beschrijving van de organisatie van verschillende geloofsgemeenschappen komen ook thema’s aan bod over de verhouding van geloofsgemeenschappen en de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtspositie van geestelijken en de rol van de burgerlijke rechter bij kerkelijke conflicten.
Het boek is verplichte studiestof bij de vakken Geloofsgemeenschappen en recht I en II.

Bestellen

U kunt het boek Geloofsgemeenschappen en recht aanschaffen voor € 25 exclusief verzendkosten. Dat is een forse korting van ruim 60%. U stuurt dan een mail naar t.van.kooten (a) vu.nl of info (a) centre-religion-law.org waarin u aangeeft dit boek te willen bestellen en ook of u het boek komt afhalen of toegezonden wilt krijgen. Vermeld daarbij ook uw adresgegevens. Vervolgens ontvangt u een digitale factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt – indien u daarvoor hebt gekozen - het boek aan u toegezonden. Als u ervoor kiest het boek af te halen, kan dat tijdens kantooruren op het adres Heiliglevenstraat 10 te (3417 HL) Montfoort.

Samenvatting

Geloofsgemeenschappen nemen in de Nederlandse samenleving en in het recht een bijzondere plaats in. Op grond van mensenrechtenverdragen en de Grondwet zijn ook zij vrij om aan hun godsdienst vorm te geven. In dit boek wordt ten aanzien van het Christendom, het Jodendom en de Islam besproken hoe zij hun eigen regels hebben vormgegeven en hoe zij de verhouding zien van hun eigen regels tegenover het wereldlijke recht. Ook wordt hun interne geschillenbeslechting en tuchtrecht beschreven. De overheid behandelt echter in principe de godsdiensten gelijk. Zowel de historische ontwikkeling van de relatie tussen kerk en staat in Europa en meer specifiek in Nederland, als de huidige betekenis van de vrijheid van godsdienst in het EVRM en de Grondwet, alsmede de wijze waarop de EU godsdienst benadert, komen in het boek aan bod. Ditzelfde geldt voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke benadering van geloofsgemeenschappen. Wat betreft burgerlijk recht wordt ingegaan op het kerkgenootschap (de rechtspersoonsvorm) en op de andere kerkelijke rechtspersonen, maar ook op het gebruik van vereniging of stichting door geloofsgemeenschappen. De vraag hoeveel vrijheid ten aanzien van de rechtspositie van de voorganger bestaat komt eveneens uitgebreid aan bod. De vragen die het interne recht en het optreden van geloofsgemeenschappen in het publiek domein burgerlijkrechtelijk oproepen worden eveneens geanalyseerd. Dit boek is voor hen die als advocaat, notaris, rechter of officier van justitie met geloofsgemeenschappen in aanraking komen en voor hen die - al dan niet jurist - deel uitmaken van de organisatie van een geloofsgemeenschap of daarin geïnteresseerd zijn en voor juridische studenten en studenten theologie en religiestudies.

Het centrum voor religie en recht organiseert elk jaar verschillende activiteiten. Dit omvat vrijdagmiddaglezingen, symposia, colleges en bijdragen aan de media. We geven u door middel van ons jaarverslag graag inzicht in al onze activiteiten in het kalenderjaar 2018.

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag downloaden.

 

Jaarverslag CRR 2018.pdf
Popular 538.32 KB
25/09/2019 20:06:33

Einde ‘huwelijkse gevangenschap’, rituele slacht, kerkasiel, rechtspositie geestelijke, ayahuasca, hoofddoek en boerka, Kerk van het Vliegend Spaghettimonster
Hoe zit dat nu precies met de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst?
In Nederland hebben gelovigen het recht religieuze organisaties te vormen. Die geloofsgemeenschappen hebben rechten en vrijheden die soms verder gaan dan bij andere organisaties. Zo mogen zij soms ‘discrimineren’ op basis van geloof of het verschil tussen man en vrouw. Gelovigen mogen in principe volgens hun eigen geloofsvoorschriften leven. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij rituele slacht. Zij mogen zich in principe ook kleden zoals dat door hun geloof wordt voorgeschreven. Geestelijken hebben veelal een andere juridische positie dan ‘gewone’ werknemers. Maar er zijn hieraan wel grenzen: die zijn echter niet altijd even duidelijk en ook veranderen die soms mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Het strafrecht lijkt wel een duidelijke grens te bieden ook al is daarover discussie mogelijk. Dit alles roept vragen op, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland erkend wordt als een religie en wat je onder het mom van godsdienstuitoefening mag doen. Bestaat er juridisch zoiets als ‘kerkasiel’ en wat betekent de scheiding van kerk en staat nu precies?

…Volg Geloofsgemeenschappen en recht II en denk na over antwoorden op deze en andere vragen!
Deze en andere vragen komen aan bod in het vak Geloofsgemeenschappen en Recht 2. We nodigen u uit om dit vak te volgen en zo uw kennis te verdiepen. Het vak wordt gegeven in februari 2020. U kunt u hiervoor inschrijven via https://studiegids.vu.nl/nl/2019-2020/courses/R_GGR2

Voor een overzicht van de colleges en data waarop deze worden gegeven: klik hier. Het rooster en de vermelde docenten zijn onder voorbehoud.
Meer informatie? Neem contact op met mr.dr. T. van Kooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op dinsdag 4 juni organiseerde het Centrum voor Religie en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een symposium met als thema ‘God, Geld en geloofsgemeenschappen: een (on)gemakkelijke relatie?’ Het Centrum voor Religie en Recht van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Religie en Theologie en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU.
De aanleiding tot het symposium was het conceptwetvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties, de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland en de geldstromen in allerlei geloofsgemeenschappen, ook in krimpende kerken. Tijdens het symposium werd vanuit verschillende disciplines de financiering van geloofsgemeenschappen belicht.

Klaas Kloosterboer (directeur Kloosterboer Groep IJmuiden/lid Protestantse Gemeente te Sint Pancras), gaf in zijn lezing met de titel ‘Met ziel en zakelijkheid’ inzicht in het proces van de fusie van twee geloofsgemeenschappen tot één gemeente. Hij plaatste daarmee het thema van het symposium in de dagelijkse praktijk. Ziel en zakelijkheid gaan samen op en kunnen niet zonder elkaar. Dit vraagt om keuzes: pastoraat of stenen? Korte- of langetermijn oplossingen? De kern van zijn betoog raakte de vraag: waarom kom je eigenlijk naar de kerk? Zijn conclusie: wanneer er bezieling is, komt het met de zakelijkheid ook in orde.

Fokko Oldenhuis (RUG) was verhinderd en werd vervangen door Jaap Broekhuizen (jurist PKN en secretaris CIO(K)). Hij gaf enkele observaties bij het conceptwetvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties, zoals dat de nieuwe wet ‘schieten met een kanon op een mug’ is. Tijdens de internetconsulatie op het wetsvoorstel zijn veel negatieve reacties gekomen uit de hele breedte van ANBI-instellingen en ook uit het CIO. Het doel van de wet is onduidelijk en het voorstel is in strijd met de geest en bedoeling van de AVG. Het ministerie beraadt zich nu op de verdere ontwikkeling van het voorstel.

Chris Dijkstra (Radboud Universiteit Nijmegen), gaf zijn lezing de titel: ‘Worden gelovigen ook fiscaal steeds transparanter?’ In tegenstelling tot Amerika is in Nederland de belastingaangifte iets van de ‘binnenkamer’. De maatschappij vraagt echter steeds meer transparantie. De overheid vertaalt dit ook in beleid door steeds meer de nadruk te leggen op handhaving. De ANBI geeft vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Dat geeft zowel aan de schenker als de ontvanger veel voordeel. Geloofsgemeenschappen maken hiervan gebruik en er is geen reden om daar vanaf te zien. Wel vraagt het om transparantie omdat de jaarcijfers gepubliceerd moeten worden op internet.

Leon van den Broeke (VU Amsterdam/TU Kampen) gaf in zijn lezing ‘Geld en geloof: de financiering van geloofsgemeenschappen‘ inzicht in de verschillende vormen van financieringen binnen het Christendom, het Jodendom en de Islam. Binnen elke godsdienst gelden hiervoor bepalingen gebaseerd op heilige boeken. Er is echter niet één regel voor elke godsdienst/geloofsgemeenschap. De diversiteit is groot en de context verandert snel. Dat vraagt om reflectie op oude en nieuwe vormen van financiering en meer interne en externe transparantie over inkomsten en uitgaven.

De lezingen zullen worden gebundeld in een publicatie.

Pieter van den Boogaard, secretaris van het Centrum voor Religie en Recht VU Amsterdam.

Subcategorieën

Pagina 1 van 7

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht


De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

fotoccr